Organizator:

Regulamin aukcji

Podziel się

Regulamin CAVALIADA Elite Auction

Regulamin Aukcji CAVALIADA Horse Auctions 2023

 

Niniejszy Regulamin Aukcji został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin Aukcji określa ogólne zasady udziału w Aukcji, w tym w Licytacji i zawierania Transakcji, w ramach serwisu internetowego Equibid dostępnego pod adresem http://www.equibid.pl.

Regulamin Aukcji określa prawa i obowiązki Uczestników oraz inne zasady dotyczące Aukcji.

Regulamin Aukcji udostępniany jest nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, drukowanie.

Warunkiem udziału w Aukcji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu Aukcji i jego akceptacja. Udział w Aukcji oznacza akceptację Regulaminu Aukcji.

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie Aukcji pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej

Oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.3. Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Equibid. Regulamin jest dostępny pod adresem https://equibid.pl

1.4. Serwis

Rozwiązanie informatyczne Equibid zarządzane przez Usługodawcę, w ramach którego Organizator Aukcji organizuje i prowadzi Aukcję. Serwis jest dostępny pod adresem http://www.equibid.pl.

1.5. System teleinformatyczny

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2021.576 ze zm.).

1.6. Środki komunikacji elektronicznej

Rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.7. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 ze zm.).

1.8. Konto

Wyodrębniona część Serwisu zawierająca informacje i uprawnienia przypisane Użytkownikowi, oznaczona loginem i hasłem.

1.8.1. Konto indywidualne

Utworzone po Rejestracji indywidualne Konto Użytkownika, za pomocą którego korzysta z treści i Usług Serwisu.

1.8.2. Konto firmowe

Utworzone po Rejestracji Konto Użytkownika, za pomocą którego korzysta z treści i Usług Serwisu w związku z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9. Rejestracja

Czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia przez Użytkownika Konta.

1.10. Formularz rejestracyjny

Formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta w Serwisie.

1.11. Usługi

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w tym: założenie Konta, logowanie, obsługa Konta, udostępnianie treści i materiałów dotyczących Aukcji i związanych z nią usług lub produktów, w tym udział w Aukcjach, zawieranie Transakcji.

1.12. Użytkownik

Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.

1.13. Uczestnik

(i) Użytkownik, który zawiera z Organizatorem Aukcji umowę w zakresie dostępu do organizowanej i prowadzonej przez Organizatora Aukcji i przystępuje do Aukcji albo (ii) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która znajduje się fizycznie w miejscu Aukcji (Aukcji On-Live) i w niej uczestniczy.

1.14. Usługodawca

Zarządzający Serwisem Henryk Święcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HS Events Henryk Święcicki, Gąsawy ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, NIP: 7871211382,

1.15. Wystawca

Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zgłasza Organizatorowi Aukcji Obiekt do sprzedaży w ramach Aukcji, która zawiera umowę sprzedaży Obiektu z Kupującym.

1.16. Kupujący

Uczestnik uczestniczący w Licytacji w ramach Aukcji, będący zwycięskim licytantem, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera, zawiera umowę sprzedaży (kupuje) Obiektu z Wystawcą.

1.17. Organizator Aukcji

Krystyna Święcicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pałac Baborówko, Baborówko ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, NIP: 7870016170,

1.18. Konsument

Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.20. UŚUDE

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020.344 ze zm.).

1.21. Aukcja

Sposób zawierania umów sprzedaży Obiektów prowadzony w formie aukcji publicznej, obejmujący jedną lub więcej Licytacji, polegającej na składaniu Organizatorowi Aukcji w ramach ustalonej procedury konkurencyjnych ofert przez Uczestników Licytacji w ramach Aukcji (licytantów), w której zwycięski Uczestnik, pod warunkiem przybicia, zawiera umowę sprzedaży (kupuje) Obiektu, o ile ustalona procedura nie stanowi inaczej. Aukcja prowadzona jest w formule online, czyli z wykorzystaniem technologii umożliwiającej obustronną komunikację między Organizatorem Aukcji a Użytkownikiem w czasie rzeczywistym lub w formule hybrydowej, czyli dodatkowo także z jednoczesnym uczestnictwem osób znajdujących się fizycznie w miejscu Aukcji (Aukcja On-Live).

1.22. Regulamin Aukcji

Regulamin określający zasady i procedurę organizowania i prowadzenia Aukcji, w tym warunki uczestnictwa w Aukcji lub poszczególnych Licytacjach, warunki zawarcia Transakcji, uprawnienia Aukcjonera. Udostępniany jest Uczestnikowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, drukowanie.

1.23. Licytacja

Sposób zawierania umowy sprzedaży Obiektu w ramach Aukcji, prowadzony w formie aukcji publicznej, obejmujący jeden Obiekt, polegającej na składaniu Organizatorowi Aukcji w ramach ustalonej procedury konkurencyjnych ofert przez Uczestników Aukcji (licytantów), w której zwycięski Uczestnik, pod warunkiem przybicia, zawiera umowę sprzedaży (kupuje) Obiektu, o ile ustalona procedura nie stanowi inaczej. Licytacja prowadzona jest w formule online w ramach Aukcji, czyli z wykorzystaniem technologii umożliwiającej obustronną komunikację między Organizatorem Aukcji a Użytkownikiem w czasie rzeczywistym lub w formule hybrydowej, czyli dodatkowo także z jednoczesnym uczestnictwem osób znajdujących się fizycznie w miejscu Aukcji (Aukcja On-Live).

1.24. Obiekt

Rzecz, w tym zwierzę, lub inny przedmiot Licytacji oferowany przez Wystawcę do sprzedaży w Licytacji w ramach Aukcji.

1.25. Aukcjoner

Osoba prowadząca Aukcję, w tym w szczególności ogłaszająca rozpoczęcie i zakończenie Aukcji, przyjmująca zgłoszone oferty, wskazująca zwycięzcę Aukcji, rozstrzygająca kolejność zgłoszonych ofert lub innych sporów dotyczących Aukcji.

1.26. Cena Wywoławcza

Kwota za Obiekt, od której rozpoczyna się Licytacja.

1.27. Cena Minimalna

Kwota za Obiekt, która może zostać ustalona przez Wystawcę, a nieosiągnięcie której w ramach Licytacji powoduje niezawarcie umowy sprzedaży Obiektu. Cena Minimalna nie jest jawna. Zastosowanie oraz zasadę funkcjonowania Ceny Minimalnej w ramach Aukcji określa Regulamin Aukcji.

1.28. Cena Nabycia

Kwota za Obiekt ustalona w toku Licytacji, stanowiąca cenę sprzedaży w umowie sprzedaży Obiektu zawartej między Kupującym a Wystawcą, potwierdzona przybiciem Aukcjonera, powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) – o ile dotyczy.

1.29. Opłata Aukcyjna

Opłata stanowiąca 7 % (słownie: siedem procent) Ceny Nabycia, będąca wynagrodzeniem Organizatora Aukcji od Kupującego z tytułu zorganizowanej i przeprowadzonej Licytacji.

1.30. Opłata Końcowa

Kwota będąca sumą Ceny Nabycia, Opłaty Aukcyjnej, opłat dodatkowych – o ile dotyczą i wynika to z Licytacji.

1.31. Transakcja

Umowa sprzedaży Obiektu zawarta między Kupującym a Wystawcą w wyniku Licytacji.

1.32. Postąpienie

Kwota, o jaką zmienią się cena Obiektu podczas Licytacji.

1.33. Podbicie

Złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (zakupu) Obiektu przez Uczestnika uczestniczącego w Licytacji.

1.34. Katalog

Dokument przygotowany przez Organizatora Aukcji na podstawie danych i informacji o poszczególnych Obiektach dostarczonych przez Wystawców tych Obiektów, zawierający opis Obiektów.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin Aukcji określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Uczestnika, Użytkownika, Wystawcy, Organizatora Aukcji dotyczące lub związane z Aukcją,

2.1.2. zasady uczestnictwa w Aukcji.

2.2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Aukcji od chwili jego akceptacji.

2.3. Aukcja prowadzona jest w formie Aukcji On-Live, czyli w ramach Serwisu oraz także z jednoczesnym uczestnictwem osób znajdujących się fizycznie w miejscu Aukcji. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią oferty handlowej, chyba że z opublikowanych informacji jednoznacznie wynika odmiennie.

2.4. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania, odwołania lub modyfikacji Aukcji przed jej rozpoczęciem oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany nie naruszają praw nabytych.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W AUKCJI

3.1. Aukcja jest prowadzona w formie Aukcji On-Live, w ramach Serwisu za pośrednictwem sieci Internet oraz także z jednoczesnym uczestnictwem osób znajdujących się fizycznie w miejscu Aukcji. Wymogiem udziału w Aukcji w sposób inny niż w ramach Serwisu jest fizyczna, bezpośrednia obecność w miejscu Aukcji. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Aukcji w ramach Serwisu są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet poprzez urządzenie końcowe,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca poprzez urządzenie końcowego udział w Aukcji,

3.1.4. posiadanie aktywnego Konta w Serwisie.

3.2. Celem prawidłowego udziału w Aukcji w ramach Serwisu zalecane jest łącze internetowe o prędkości co najmniej 10 Mb/s, korzystanie z urządzenia końcowego z możliwością odtwarzania obrazu i dźwięku. W innym przypadku udział w Aukcji może być niemożliwy.  

3.3. Jakość transmisji Aukcji może być zależna od połączenia internetowego oraz urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Uczestnika.

3.4. Organizator Aukcji zastrzega, że uczestnictwo w Aukcji w ramach Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Uczestnika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. Organizator Aukcji zastrzega, że uczestnictwo w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z przebywaniem w obecności zwierząt, może wiązać się z obowiązkiem przestrzegania zasad przebywania w miejscu Aukcji wprowadzonych przez zarządcę tego miejsca lub Organizatora Aukcji.

 

3.5. Regulamin Aukcji ustala Organizator Aukcji. Organizator Aukcji ustala warunki i zasady udziału w Aukcji, w tym może uzależnić udział w Aukcji od spełnienia dodatkowych warunków, na przykład dodatkowej weryfikacji Uczestników, wpłaty wadium. Warunkiem udziału w Aukcji przez Uczestnika jest akceptacja Regulaminu Aukcji. Do Aukcji mogą nie zostać dopuszczeni Uczestnicy, którzy nie zostaną pozytywnie zweryfikowani przez Organizatora Aukcji.

3.6. Organizator Aukcji może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

 

IV. WARUNKI AUKCJI

4.1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Aukcji.

4.2. Regulamin Aukcji określa prawa i obowiązki Uczestników oraz inne zasady dotyczące Aukcji. Regulamin Aukcji udostępniany jest nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, drukowanie. Udział w Aukcji oznacza akceptację Regulaminu Aukcji.

4.3. Organizator Aukcji świadczy usługi zgodnie z Regulaminem Aukcji.

4.4. W celu udziału w Aukcji w ramach Serwisu Użytkownik powinien posiadać Konto w Serwisie,  zapisać się do Aukcji oraz zaakceptować Regulamin Aukcji. W celu udziału w Aukcji w sposób inny niż w ramach Serwisu wymagana jest fizyczna, bezpośrednia obecność w miejscu Aukcji.

4.5. Organizator Aukcji może udostępnić Katalog. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny.

4.6. Dane Użytkownika pozwalające na logowanie się do Konta, a tym samym udział w Aukcji w ramach Serwisu, mają charakter poufny. Użytkownik nie może udostępniać tych danych osobom trzecim.

4.7. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się danymi do logowania Użytkownika przez osoby trzecie. Wszelkie działania podejmowane z Konta Uczestnika odnotowywane są jako działania Uczestnika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie Konta osobom trzecim.

4.8. Uczestnik godzi się, że w ramach transmisji danych online czas potrzebny na wysłanie danych i otrzymanie informacji zwrotnej może być uzależniony w szczególności od przepustowości wykorzystywanego przez Uczestnika łącza internetowego, a z tego względu Usługodawca lub Organizator Aukcji mogą otrzymywać dane lub informacje z opóźnieniem.

4.9. Aukcję organizuje i prowadzi Organizator Aukcji, w tym w zakresie ujawniania Obiektów, Postąpień, Podbić, Cen Wywoławczych.

4.10. Aukcja rozpocznie się w dniu 8.12.2023 r. o godzinie 21.00. Miejscem, w którym odbywa się Aukcja jest Poznań, ul. Głogowska 14.

4.11. Aukcja jest prowadzona w języku angielskim.

4.12. Ceny na Aukcji podawane są w walucie EURO.

4.13. Organizator Aukcji decyduje o kolejności, w jakiej Obiekty będą wystawiane na Aukcji.

4.14. W ramach Aukcji stosuje się Ceny Minimalne. Poszczególne Obiekty mogą być objęte Ceną Minimalną. Nieosiągnięcie Ceny Minimalnej Obiektu w ramach Licytacji powoduje niezawarcie Transakcji Obiektu. Cena Minimalna nie jest jawna. Aukcjoner informuje o nieosiągnięciu Ceny Minimalnej i niezawarciu Transakcji.

4.15. Dane i informacje dotyczące Aukcji dostarcza Organizator Aukcji.

4.16. Aukcjonera wskazuje Organizator Aukcji.

4.17. Współpraca z Wystawcą w ramach Aukcji realizowana jest przez Organizatora Aukcji, chyba że z Regulaminu Aukcji wynika odmiennie.

4.18. We wszelkich sprawach związanych z Aukcją należy kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem Aukcji, chyba że z Regulaminu Aukcji wynika odmiennie.

4.19. Rejestracja do Aukcji w ramach Serwisu przez Użytkownika jest dokonywana poprzez zapisanie do Aukcji oraz zaakceptowanie Regulaminu Aukcji. Uczestnicy uczestniczący w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji nie muszą się rejestrować przed Aukcją.

4.20. Udział w Aukcji oznacza akceptację Regulaminu Aukcji. Udział w Aukcji w ramach Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami prezentowanymi w ramach Aukcji. Udział w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji oznacza każdy przejaw aktywności w ramach Aukcji, w szczególności Podbicie. Uczestnictwo w Aukcji może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu Aukcji. Akceptując Regulamin Aukcji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania, w tym do zapłaty Opłaty Aukcyjnej.

4.21. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w Aukcji, w tym w Licytacji, zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego. Kupujący zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności celem wykonania Transakcji, w tym poprzez zapłatę Ceny Nabycia, odbiór Obiektu.

4.22. Dla celów uczestniczenia w Aukcji lub w związku z uczestniczeniem w Aukcji Użytkownik lub Uczestnik może być obowiązany do udostępnienia Organizatorowi Aukcji następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, login Konta (dotyczy korzystających z Serwisu), numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, NIP, firma, IP urządzenia (dotyczy korzystających z Serwisu) oraz innych potrzebnych. Wyżej wymienione dane są potrzebne do udziału w Aukcji, obsługi Transakcji.

4.23. Użytkownik lub Uczestnik, podając swoje dane, w tym Dane osobowe oświadcza, że:

4.23.1. są one prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.23.2. nie naruszają one praw osób trzecich, Użytkownik lub Uczestnik jest uprawniony do dysponowania danymi,

4.23.3. jest uprawniony do udziału w Aukcji, zawarcia Transakcji,

4.23.4. zapoznał się z treścią Regulaminu Aukcji i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.23.5. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Organizatora Aukcji.

4.23.6. jeżeli udzielił pełnomocnictwa – pełnomocnictwo zostało udzielone prawidłowo i skutecznie, upoważnia co najmniej do udziału w Aukcji, zawarcia Transakcji.

4.24. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych podanych przez Użytkownika lub Uczestnika, w tym ich prawdziwości, kompletności.

4.25. Użytkownik lub Uczestnik jest zobowiązany do aktualizowania podanych danych, w tym Danych osobowych, w szczególności w przypadku ich zmiany.

4.26. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Organizator Aukcji podaje realizując obowiązek informacyjny.

4.27. Podbicie złożone przez Uczestnika lub Transakcja zawarta przez Kupującego, którego Konto zostanie usunięte lub zawieszone przed zakończeniem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o usunięciu lub zawieszeniu Konta jest uwidaczniana w toku Aukcji.

4.28. Aukcja jest Aukcją On-Live. Miejscem umożliwiającym fizyczne uczestnictwo Uczestnika jest Poznań ul. Głogowska 14. Miejscem umożliwiającym fizyczne uczestnictwo Uczestnika jest strefa wskazana przez Organizatora Aukcji na terenie obiektu położonego pod adresem  Poznań, ul. Głogowska 14 (Międzynarodowe Targi Poznańskie) albo inne miejsce wskazane przez Organizatora Aukcji na stronie internetowej https://www.auction.cavaliada.pl.

 

4.29. Aukcja On-Live wymaga koordynacji aktywności Uczestników uczestniczących w Aukcji w ramach Serwisu i uczestniczących w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji, co może wpływać na tok Aukcji, będzie uwzględniane przez Organizatora Aukcji i Aukcjonera.

4.30. Zdjęcia lub filmy Obiektów lub informacje o Obiektach zamieszczone w związku z Aukcją mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.31. Aukcjoner prowadzi Aukcję, w tym w szczególności ogłasza rozpoczęcie i zakończenie Aukcji, rozpoczęcie i zakończenie Licytacji, koordynuje aktywność Uczestników uczestniczących w Aukcji w ramach Serwisu i uczestniczących w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji, przyjmuje zgłoszone w toku Licytacji Podbicia, wskazuje Postąpienia, wskazuje zwycięzcę Licytacji, rozstrzyga kolejność zgłoszonych ofert lub inne spory dotyczące Aukcji, w tym poszczególnych Licytacji. Aukcjoner może wycofać Obiekt z Aukcji bez podania przyczyny, także w czasie trwania Aukcji.

4.32. Licytacja w ramach Aukcji rozpoczyna się do Ceny Wywoławczej. Uczestnik może podczas Licytacji składać Podbicia dotyczące Obiektu. Uczestnik uczestniczący w Licytacji w ramach Serwisu składa Podbicia poprzez Serwis. Uczestnik uczestniczący w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji składa Podbicie poprzez podniesienie ręki lub Katalogu.

4.33. W ramach Aukcji obowiązują następujące Postąpienia: do 20.000 EUR – 500 EUR;  powyżej 20.000 EUR – 1000 EUR.

4.34. W przypadku złożenia dwóch lub więcej Podbić w tej samej wysokości pierwszeństwo ma Podbicie złożone wcześniej.

4.35. W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do przebiegu lub wyniku Licytacji Aukcjoner może zarządzić reasumpcję Licytacji. W takim przypadku dotychczasowa jest uchylona, przestaje wiązać i jest bezskuteczna, a Aukcjoner przeprowadza ponowną Licytację.

4.36. Obiekt oferowany jest w ramach Licytacji w stanie w jakim znajduje się na moment Licytacji. Uczestnikowi zaleca się dokładne sprawdzenie Obiektu przed przystąpieniem do Licytacji. Organizator Aukcji może umożliwić oględziny Obiektu w miejscu: Poznań, ul. Głogowska 14 (Międzynarodowe Targi Poznańskie) albo innym miejscu wskazanym przez Organizatora Aukcji. Organizator Aukcji może przeprowadzić pokaz Obiektów przed rozpoczęciem Aukcji, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora Aukcji. Uczestnictwo w Aukcji w ramach Serwisu nie uzasadnia niedokonania oględzin – oględziny mogą być dokonane niezależnie od uczestnictwa w Aukcji w ramach Serwisu, w tym osobiście lub przez pełnomocnika.  

4.37. Obiekt oferowany w ramach Aukcji wystawiany jest na sprzedaż przez Wystawcę. Organizator Aukcji nie jest stroną umów zawieranych między Uczestnikiem a Wystawcą, w szczególności Transakcji Obiektu lub innych umów dotyczących Obiektu.

4.38. Zgodnie z oświadczeniem Wystawcy Obiekt jest wyłączną własnością Wystawcy, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest zajęty w sądowym lub administracyjnym postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym, nie toczy się o Obiekt jakikolwiek spór, do Obiektu nie przysługuje prawo pierwszeństwa ani pierwokupu, nie wchodzi w skład masy upadłości ani masy restrukturyzacyjnej, pozostaje w niezakłóconym posiadaniu Wystawcy, nie jest przedmiotem umowy przedwstępnej.

4.39. Zgodnie z oświadczeniem Wystawcy Wystawca akceptuje Regulamin Aukcji i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4.40. Podbicie złożone przez Uczestnika wiąże tego Uczestnika. Podbicie złożone przez danego Uczestnika przestaje wiązać tego Uczestnika, gdy inny Uczestnik złożył Podbicie korzystniejsze. Momentem zawarcia Transakcji jest przybicie przez Aukcjonera. Transakcja zawierana jest między Kupującym a Wystawcą. Warunki zawarcia Transakcji ustala Wystawca przy udziale Organizatora Aukcji, a akceptuje Uczestnik. Transakcja zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie Aukcji. Transakcja dokonywana jest za Cenę Nabycia, chyba że Regulamin Aukcji stanowi inaczej. Zawierając Transakcję Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Ceny Nabycia oraz do odbioru Obiektu. Dostawa lub odbiór Obiektu po Transakcji, przejście prawa własności oraz inne następują na podstawie Regulaminu Aukcji. Jeżeli Kupującym jest Uczestnik uczestniczący w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji jest on zobowiązany do niezwłocznego, natychmiast po Transakcji, pisemnego potwierdzenia Transakcji, zawierającego wskazanie Obiektu, Transakcji, Ceny Nabycia, dane niezbędne do identyfikacji Kupującego, czytelny podpis osoby uprawnionej, w tym w szczególności (i) jeżeli Kupujący jest osoba fizyczną – imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania – o ile jest inny od adresu zameldowania; (ii) jeżeli Kupujący będący osobą fizyczną dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej – dodatkowo firmę prowadzonej działalności, adres prowadzonej działalności, NIP, REGON; (iii) jeżeli Kupujący jest osobą prawną albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – firmę z oznaczeniem formy prawnej, siedzibę, adres, numer KRS, NIP, REGON, podstawę umocowania do działania za Kupującego albo w imieniu Kupującego wraz ze wskazaniem funkcji osoby reprezentującej Kupującego; w przypadku działania Kupującego przez pełnomocnika – pełnomocnik musi okazać się stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi albo w formie aktu notarialnego; Kupujący lub osoba reprezentująca Kupującego musi okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy);

W przypadku niewykonania powyższego przez Kupującego uczestniczącego w Aukcji poprzez fizyczną, bezpośrednią obecność w miejscu Aukcji natychmiast po przybiciu, jednak nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) minut od momentu przybicia Transakcji przez Aukcjonera, Wystawca może odstąpić od Transakcji, uważana jest ona za niezawartą, a Obiekt może zostać wystawiony do Licytacji ponownie w ramach Aukcji, wedle decyzji Organizatora Aukcji.

Jeżeli Kupującym jest Uczestnik uczestniczący w Aukcji poprzez Serwis jest on zobowiązany do niezwłocznego, natychmiast po Transakcji, dokonania wpłaty potwierdzającej w kwocie 500 (słownie: pięćset) EUR. Wpłata dokonywana jest przez Serwis.

W przypadku niewykonania powyższej wpłaty przez Kupującego uczestniczącego w Aukcji poprzez Serwis natychmiast po przybiciu, jednak nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) minut od momentu przybicia Transakcji przez Aukcjonera, Wystawca może  odstąpić od Transakcji, uważana jest ona za niezawartą, a Obiekt może zostać wystawiony do Licytacji ponownie w ramach Aukcji, wedle decyzji Organizatora Aukcji.

 

4.41. Zawierając Transakcję Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Aukcyjnej na rzecz Organizatora Aukcji.

4.42. Niezwłocznie po Transakcji Organizator Aukcji przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia Transakcji, dane do realizacji płatności Opłaty Końcowej oraz inne dane dotyczące Licytacji, Obiektu oraz Wystawcy.

4.43. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Końcowej Obiektu, w tym Ceny Nabycia, w terminie 7 dni od dnia Transakcji.

4.44. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Aukcyjnej w terminie 7 dni od dnia Transakcji.

4.45. Zapłata Ceny Nabycia następuje w walucie EUR (lub w walucie PLN w kwocie złotych ustalonej na podstawie przeliczenia Ceny Nabycia według kursu EUR do PLN z tabeli A kursów średnich walut obcych NBP właściwej na dzień Transakcji) na wskazany przez Wystawcę numer rachunku bankowego. Organizator Aukcji może być upoważniony przez Wystawcę do odbioru Ceny Nabycia, Kupujący zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po zawarciu Transakcji.

4.46. Zapłata Opłaty Aukcyjnej następuje w walucie EUR (lub w walucie PLN w kwocie złotych ustalonej na podstawie przeliczenia Opłaty Aukcyjnej według kursu EUR do PLN z tabeli A kursów średnich walut obcych NBP właściwej na dzień Transakcji) na wskazany przez Organizatora Aukcji numer rachunku bankowego.

4.47. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ceny Nabycia Wystawcy należne będą odsetki w wysokości wynikającej z odnośnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4.48. W przypadku braku zapłaty całości lub części Ceny Nabycia przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia Transakcji Wystawca jest uprawniony do odstąpienia od Transakcji w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do zapłaty Ceny Nabycia. W przypadku odstąpienia od Transakcji na podstawie zdania poprzedniego Kupujący zapłaci Wystawcy karę umowną w wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) Ceny Nabycia za odstąpienie od Transakcji z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w nieprzekraczalnym terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania od Wystawcy stosownej noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty. Wystawcy przysługiwać będzie także prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

 

4.49. Przeniesienie prawa własności do Obiektu z Wystawcy na Kupującego następuje w momencie zapłaty całej Ceny Nabycia. Ewentualne wydanie Obiektu Kupującemu przed przeniesieniem prawa własności do Obiektu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności.

4.50. Wystawca wyda Obiekt niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty całej Ceny Nabycia, pod warunkiem uprzedniej zapłaty Ceny Nabycia w całości. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Obiektu w tym terminie, po spełnieniu zastrzeżonego warunku zapłaty całej Ceny Nabycia. Odbiór i organizacja odbioru Obiektu pozostaje wyłącznie po stronie Kupującego. Wystawca zobowiązuje się współpracować z Kupującym w zakresie przeprowadzenia odbioru Obiektu.

4.51. Wystawca, jeżeli posiada, wyda dokumenty dotyczące Obiektu, tj. w szczególności paszport konia,  niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty całej Ceny Nabycia, pod warunkiem uprzedniej zapłaty Ceny Nabycia w całości. Kupujący zobowiązuje się do odbioru dokumentów dotyczących Obiektu w tym terminie, po spełnieniu zastrzeżonego warunku zapłaty całej Ceny Nabycia. Odbiór i organizacja odbioru dokumentów dotyczących Obiektu pozostaje wyłącznie po stronie Kupującego. Wystawca zobowiązuje się współpracować z Kupującym w zakresie przeprowadzenia odbioru dokumentów dotyczących Obiektu.

4.52. Koszt wydania i odbioru Obiektu, w tym w szczególności koszt transportu, przygotowania do transportu, przesyłki, koszt ubezpieczenia ponosi Kupujący. Miejscem wydania i odbioru Obiektu będzie każdorazowo adres wskazany przez Wystawcę na terytorium Polski.

4.53. W przypadku braku odbioru Obiektu przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia zapłaty całej Ceny Nabycia Wystawca jest uprawniony do odstąpienia od Transakcji w terminie 14 dni od dnia upływu terminu 7 dni od dnia zapłaty całej Ceny Nabycia.

4.54. W przypadku braku zapłaty całej Ceny Nabycia lub braku odbioru Obiektu koszty dotyczące Obiektu, w szczególności koszt utrzymania, zabezpieczenia, przechowania, utrzymania w należytym stanie, obciążają Kupującego.

4.55. Jeżeli Kupującym nie jest Konsument to niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Obiektu przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej Ceny Nabycia. Za wydanie Obiektu uważa się jej powierzenie przez Wystawcę przewoźnikowi, jeżeli Wystawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

4.56. Jeżeli Kupującym jest Konsument to korzyści i ciężary związane z Obiektem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Obiektu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Obiektu Kupującemu. Za wydanie Obiektu uważa się jej powierzenie przez Wystawcę przewoźnikowi, jeżeli Wystawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

4.57. Według oświadczenia Wystawcy Obiekt  został poddany badaniu zdrowia przez lekarza weterynarii, obejmującemu wykonanie zdjęć RTG. Protokoły badań wraz ze zdjęciami RTG są dostępne do wglądu u Organizatora Aukcji po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Uczestnika.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA AUKCJI I UŻYTKOWNIKA LUB UCZESTNIKA

5.1. Niedozwolony jest udział w Aukcji w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Aukcji w sposób zgodny z Regulaminem Aukcji, obowiązującym prawem, a także w sposób nienaruszający praw Organizatora Aukcji oraz praw osób trzecich, od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z udziałem w Aukcji.

5.2. Biorąc udział w Aukcji Uczestnik powinien w szczególności:

5.2.1. powstrzymać się od jakichkolwiek zachowań mogących utrudnić lub zakłócić przebieg Aukcji, funkcjonowanie Serwisu, powstrzymać się od zachowań, w tym dostarczania treści, o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi prawa, w tym dobra osobiste, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora Aukcji;

5.2.2. powstrzymać się od jakichkolwiek zachowań uciążliwych lub naruszających prawa innych Uczestników.

5.3. Niedopuszczalne są zachowania polegające w szczególności na podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu lub przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem, przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie przebiegu Aukcji lub funkcjonalności Serwisu, zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Uczestnika od udziału w Aukcji.

5.4. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik dopuszcza się działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności działań utrudniających lub destabilizujących przebieg Aukcji lub działanie Serwisu, Organizator Aukcji jest uprawniony do zawieszenia możliwości udziału Uczestnika w Aukcji, zgłoszenia przedmiotowego działania właściwym organom.

5.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie zaburzenia przebiegu Aukcji lub destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność, dostępność, nieprzerwane działanie Serwisu oraz skutki wywołane przez nieprawidłowe działanie.

6.2. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

6.3. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.

6.4. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

6.5. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Organizatora Aukcji.

6.6. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

6.7. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika lub Uczestnika niepełnych lub nieprawdziwych danych, w tym Danych osobowych.

6.8. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Wystawcę niepełnych lub nieprawdziwych danych, w tym Danych osobowych Wystawcy.

6.9. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Wystawcę niepełnych lub nieprawdziwych danych Obiektu.

6.10. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika lub Uczestnika sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Aukcji.

6.11. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, w tym udziału w Aukcji, przez Użytkownika związane z dostępem do Internetu przez podmioty inne niż Organizator Aukcji.

6.12. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za Regulamin, zachowania ani za nienależyte wykonanie, niewykonanie lub wykonanie umów zawartych przez Usługodawcę, dane i informacje dotyczące Serwisu, a nie dotyczące organizacji i prowadzenia Aukcji.

6.13. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, Uczestników, Wystawcy ani za nienależyte wykonanie, niewykonanie lub  wykonanie Transakcji, w tym zapłatę Ceny Nabycia, wydanie lub odebranie Obiektu. Organizator Aukcji nie gwarantuje, że Wystawca oraz Kupujący są uprawnieni lub zdolni do zawarcia i wykonania Transakcji, wypłacalni, że podali prawdziwe i rzetelne dane lub informacje.

6.14. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Obiekt jest niezgodny z oświadczeniami Wystawcy lub informacjami pozyskanymi od Wystawcy.

6.15. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za Obiekt, w tym wady prawne lub fizyczne Obiektu, jakość, bezpieczeństwo lub legalność.

6.16. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań, jeżeli przyczyną była Siła Wyższa. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym o następujących, łącznie występujących cechach: a) na które Organizator Aukcji nie ma wpływu, b) przed którym Organizator Aukcji nie mógł się rozsądnie zabezpieczyć, c) którego Organizator Aukcji nie mógł przewidzieć, uniknąć lub przezwyciężyć. W szczególności pojęcie to oznacza wojnę lub każdy inny akt o charakterze militarnym, w tym zamachy, akty terroru, powstania, wojnę domową, hybrydową lub cybernetyczną, inwazję, mobilizację, embargo, strajki (za wyjątkiem strajków w przedsiębiorstwie Organizatora Aukcji), eksplozję jądrową, skażenie radioaktywne, zamieszki społeczne, pożar, powódź, deszcz nawalny lub inne klęski żywiołowe, awarie zasilania (tzw. blackout) itp. obiektywnie uniemożliwiające lub istotnie ograniczające Organizatorowi Aukcji wykonywanie jego zobowiązań.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNEK

7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Aukcji Organizator Aukcji określa poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Użytkowników lub Uczestników, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.

7.2. Organizator Aukcji w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika lub Uczestnika w celu realizacji usług wskazanych w Regulaminie Aukcji. Weryfikacja tożsamości Użytkownika lub Uczestnika i deklarowanego celu udziału w Aukcji oraz rozpatrzenie reklamacji dotyczącej świadczonej usługi oraz wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług odbywają się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Aukcji.

7.3. Dla celów świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub Uczestnika może być on obowiązany do udostępnienia Organizatorowi Aukcji danych osobowych następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, login Konta, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, NIP, firma, IP urządzenia oraz innych  potrzebnych. Wyżej wymienione dane są potrzebne do realizacji usług, udziału w Aukcji, realizacji Transakcji, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług, obsługi zapytań Użytkownika lub Uczestnika w związku z udziałem w Aukcji.

7.4. Użytkownik lub Uczestnik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, firmę, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

7.5. Organizator Aukcji przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Aukcji, a także w celach statystycznych.

7.6. Organizator Aukcji zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. Organizator Aukcji spełnia wszelkie wymogi określone Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Organizator Aukcji zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7.7. Informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora Aukcji danych osobowych Użytkownika lub Uczestnika określa właściwa klauzula informacyjna.

7.8. Użytkownikowi lub Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

7.9. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późn. zm.).

7.10. Organizator Aukcji utrwala przebieg Aukcji dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Aukcji oraz innych przedsięwzięć Organizatora Aukcji. Wizerunek osób uczestniczących w Aukcji lub przebywających w miejscu prowadzenia Aukcji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Poprzez uczestniczenie w Aukcji lub przebywanie w miejscu prowadzenia Aukcji, osoba wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie swojego wizerunku oraz na nieodpłatne wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jej udziałem przez Organizatora Aukcji, nieodpłatne utrwalanie jej wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie z zachowaniem i poszanowaniem godności tej osoby w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim. Zgodnie z treścią art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza masowa.

 

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Zawartość Aukcji jest chroniona prawami własności intelektualnej.

8.2. Wszelkie prawa do Aukcji, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy, publikowanych lub zamieszczanych materiałów, przysługują Organizatorowi Aukcji lub podmiotom trzecim.

8.3. Zdjęcia udostępniane w ramach Aukcji w Serwisie, w tym zdjęcia Obiektów, udostępniane są przez Organizatora Aukcji.

8.4. Użytkownik oraz Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bez zgody Organizatora Aukcji nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim utworów, nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych w związku z Aukcją, w całości lub części ani opracowywania podobnego utworu, nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego.

 

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.4. Organizator Aukcji jest uprawniony do rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem lub Uczestnikiem w sytuacji:

9.4.1. naruszania przez Użytkownika lub Uczestnika istotnych postanowień Regulaminu Aukcji lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

9.4.2. podania przez Użytkownika lub Uczestnika nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

9.4.3. wykorzystywania Aukcji do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

9.4.4. utrudniania lub destabilizacji Aukcji.

9.5. W przypadkach o których mowa w pkt 9.4, Organizator Aukcji poinformuje Użytkownika lub Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej, lub bezpośrednio w toku Aukcji, o wykluczeniu z Aukcji wraz z podaniem przyczyny.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Użytkownik lub Uczestnik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Aukcji.

10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika lub Uczestnika mogą być składane w formie elektronicznej na adres auctions@baborowko.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora Aukcji.

10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora Aukcji.

10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz przedmiot reklamacji, wraz z opisem.

10.5. Organizator Aukcji dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5. Organizator Aukcji powiadomi Użytkownika lub Uczestnika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.7. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu Aukcji.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin Aukcji obowiązuje od dnia 12 listopada 2023 r.

11.2. Obowiązujący Regulamin Aukcji jest dostępny dla Użytkownika lub Uczestnika pod adresem https://www.auction.cavaliada.pl.

11.3. Organizator Aukcji udostępni treść niniejszego Regulaminu Aukcji w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

11.4. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Aukcji w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyn Użytkownikowi lub Uczestnikowi, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

11.5. Organizator Aukcji zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika oraz Uczestnika o zmianach dokonanych w Regulaminie Aukcji poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu Aukcji na stronie internetowej Serwisu.

11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie Aukcji wchodzą w życie z dniem udostępnienia treści zmienionego Regulaminu Aukcji w Serwisie.

11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Użytkownik lub Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Aukcji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu Aukcji poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Organizatora Aukcji. Rezygnacja z udziału w Aukcji nie wpływa na umowy zawarte z podmiotami trzecimi, zwłaszcza na Transakcję. Zaniechanie poinformowania Organizatora Aukcji o rezygnacji z udziału w Aukcji oznacza, że Użytkownik lub Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin Aukcji.

11.8. Regulamin Aukcji nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika lub Uczestnika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Aukcji a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Użytkownikowi lub Uczestnikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

11.9. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy jako umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadkach dopuszczalnych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

11.10. Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.11. Aukcje, w tym Licytacje, w których Użytkownicy mogą uczestniczyć z wykorzystaniem Serwisu, mogą być aukcjami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.). Uczestnicy, którzy uczestniczą w Aukcji, w tym Licytacji, bezpośrednio, będąc fizycznie obecni, uczestniczą w aukcji publicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.). Na podstawie art. 38 pkt 11 tejże ustawy Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta będących stroną umowy zawartej w drodze aukcji publicznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy.

11.12. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu Aukcji będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego wynika inaczej. Użytkownik lub Uczestnik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z wykorzystaniem Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niniejsze postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Organizatora Aukcji do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

11.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Aukcji zastosowanie mają Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, przepisy UŚUDE oraz inne przepisy prawa polskiego.

11.14. Jeżeli Regulamin Aukcji został opublikowany w polskiej wersji językowej oraz innych wersjach językowych, w przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do treści Regulaminu Aukcji wersją rozstrzygającą jest tekst dokumentu w języku polskim.